آخرين اطلاعات مربوط به ٣٠/٠٤/١٣٩٧ ساعت:  ١٧:٠٨
نرخ برابري ارزها
  تومان دلار آمريكا پوند يورو يكصد ين ژاپن ريال عربستان دلار كانادا درهم امارات لير ترکيه دلار استراليا
تومان ١ ٠.٠٠٠٢٣ ٠.٠٠٠١٧ ٠.٠٠٠٢ ٠.٠٠٠٢٦ ٠.٠٠٠٨٦ ٠.٠٠٠٣ ٠.٠٠٠٨٤ ٠.٠٠١١ ٠.٠٠٠٣١
دلار آمريكا ٤,٣٦٥ ١ ٠.٧٦١٣٨ ٠.٨٥٢٧١ ١.١١٤٣٧ ٣.٧٥ ١.٣١٥١٦ ٣.٦٧٤٢٤ ٤.٧٩٦٧ ١.٣٤٧٦٤
پوند ٥,٧٣٣ ١.٣١٣٤ ١ ١.١١٩٩٥ ١.٤٦٣٦٢ ٤.٩٢٥٢٦ ١.٧٢٧٣٣ ٤.٨٢٥٧٦ ٦.٣ ١.٧٦٩٩٩
يورو ٥,١١٩ ١.١٧٢٧٤ ٠.٨٩٢٩ ١ ١.٣٠٦٨٧ ٤.٣٩٧٧٧ ١.٥٤٢٣٣ ٤.٣٠٨٩٢ ٥.٦٢٥٢٧ ١.٥٨٠٤٣
يكصد ين ژاپن ٣,٩١٧ ٠.٨٩٧٣٧ ٠.٦٨٣٢٤ ٠.٧٦٥١٩ ١ ٣.٣٦٥١٢ ١.١٨٠١٧ ٣.٢٩٧١٤ ٤.٣٠٤٤ ١.٢٠٩٣٢
ريال عربستان ١,١٦٤ ٠.٢٦٦٦٧ ٠.٢٠٣٠٤ ٠.٢٢٧٣٩ ٠.٢٩٧١٧ ١ ٠.٣٥٠٧١ ٠.٩٧٩٨ ١.٢٧٩١٢ ٠.٣٥٩٣٧
دلار كانادا ٣,٣١٩ ٠.٧٦٠٣٧ ٠.٥٧٨٩٣ ٠.٦٤٨٣٧ ٠.٨٤٧٣٣ ٢.٨٥١٣٧ ١ ٢.٧٩٣٧٧ ٣.٦٤٧٢٥ ١.٠٢٤٧
درهم امارات ١,١٨٨ ٠.٢٧٢١٦ ٠.٢٠٧٢٢ ٠.٢٣٢٠٨ ٠.٣٠٣٢٩ ١.٠٢٠٦٢ ٠.٣٥٧٩٤ ١ ١.٣٠٥٤٩ ٠.٣٦٦٧٨
لير ترکيه ٩١٠ ٠.٢٠٨٤٨ ٠.١٥٨٧٣ ٠.١٧٧٧٧ ٠.٢٣٢٣٢ ٠.٧٨١٧٩ ٠.٢٧٤١٨ ٠.٧٦٥٩٩ ١ ٠.٢٨٠٩٥
دلار استراليا ٣,٢٣٩ ٠.٧٤٢٠٤ ٠.٥٦٤٩٧ ٠.٦٣٢٧٤ ٠.٨٢٦٩١ ٢.٧٨٢٦٥ ٠.٩٧٥٩ ٢.٧٢٦٤٣ ٣.٥٥٩٣٤ ١
اين مقدار : از اين ارز : به اين ارز :
نتيجه :
Copyright © 2014 Sarmaye & Danesh Asset Management Co. all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com